Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của đảng viên cực hay

Bài làm

Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 4 khóa XII của đảng viên thị trấn Thới Bình (Kết quả học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII). Mặc dù đây không phải là bài thu hạch nghị quyết TW mới nhất nhưng nội dung truyền tải trong tài liệu này được nhiều người đánh giá rất cao.

Mời bạn xem tài liệu online hoặc tải trực tiếp về máy để in ra.

1. Những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội XII của Đảng là:

Thứ nhất, Những nội dung cơ bản, điểm mới trong đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới đó là: trong 5 năm (2011-2015) đạt được “những thành quả quan trọng”; trong 30 năm đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”,

Xác định mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới. Văn kiện rút ra 5 bài học, mỗi bài học đều có nội dung mới, đặc biệt là bài học thứ tư có ý nghĩa đột phá, đó là “phải đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết”; về mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới, Văn kiện nêu nội dung: phát huy các nhân tố tổng hợp tạo thành động lực để phát triển đất nước.

Thứ hai, những nội dung cơ bản, những điểm mới về đổi mới mô hình tăng trưởng và hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Văn kiện Đại hội XII nêu rõ 2 nội dung:

– Về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu…”; trong định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng “… kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh…”.

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!