Bản kiểm điểm đảng viên về tác phong lề lối làm việc DocX

Bài làm

Xin gửi đến các bạn tài liệu Bản kiểm điểm đảng viên về tác phong lề lối làm việc chi tiết nhất, đây là file docx yêu cầu máy bạn cài office 2007 trở lên mới có thể đọc và chỉnh sửa được. Tài liệu này khá hay và đầy đủ chắc chắn sẽ giúp ích cho các đảng viên có thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích.

Tóm tắt một số nội dung có trong tài liệu Bản kiểm điểm đảng viên về tác phong lề lối làm việc

Đối với đảng viên là công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân. * Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung nêu trên, còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!