Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu Học Hải An 2015

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh – TH Hải An, Tĩnh Gia năm 2015 – 2016, các em tham khảo dưới đây:

TINH GIA TRAINING AND EDUCATION APARTMENT

HAI AN PRIMARY SCHOOL

Full name: ………………………………………..

Class: 5__

MID – FIRST TERM TEST

SCHOOL YEAR  2015-2016

Subject : English – Grade 5

Time followed: 40 minutes

Date:      / 10 / 2015

I.Look and complete these words.( Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)(1 mark)

ill

ta

bl

si

De thi giua hoc ki 1 lop 5 mon Tieng Anh - TH Hai An nam 2015

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1. A. went                   B. took                          C. explored            D. saw

  1. A. Vietnamese      B.England          C. Japan               D.America

3. A father                 B. mechanic          C. astronaut         D. architect

4. A. June                  B. Sunday            C. July                  D. September

5. A. happy                B. party                 C. my                   D. family

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1. What’s your house………? – It’s a big house. It’s got a small garden.

A. look                   B. like                  C. likes                           D. liked

2. . ……….you go to Mai’s birthday party?       – Yes, I did.

A. Do                     B. Does                C. Did                             D. Doing

3. Zack is fromMalaysiaand his nationality is……………….

A. Malaysian         B. Australian        C. Combodian                D. Japanese

4. Where………..Japanis she from?         -She’s fromTokyo.

A. at                      B. on                     C. in                                D.to

5. Tony lives ………..52 Ba Trieu Streetwith his family.

A. in                     B. at                       C. on                               D.to

6. Mai lives…….. the third floor of Ha Noi Tower.

A. at                      B. on                     C. in                                D.to

7. Tony’s birthday is ……..October.

A. in                     B. at                       C. on                               D.to

8. What do you often do ……..the morning?

A. at                      B. on                     C. to                                D.in

9. I’ll ……..a singer in the future.

A. be                     B. is                      C. am                               D. being

10. What ……. you be in  the future? – I’ll be an astronaut.

 A. is                     B. am                    C. being                           D. will

IV. Match  the sentences in column A with the sentences in column B

( Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

                  A                 B

Answers

1. What present did you give Lan?a. I’m Indonesian1 –
2. What did you do last night?b. A comic book2  –
3. What’s your house like?c. I surfed the Internet3  –
4.  What’s your nationality?d. I’ll be a dentist.4  –
5.  What will you be in the future?e .It’s a small, beautiful house5  –

 

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

1. What will you be in the future?

………………………………………………………….

2. What did you do last night?

………………………………………………………….

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Anh – TH Hải An, Tĩnh Gia năm 2015 – 2016

I.Look and complete these words.( Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)(1 mark)

1. hill          2. cottage          3. Malaysia                4. block

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1 – C              2  – A             3 – A               4 – B              5 – D

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1 – B              2  – C             3 – A               4 – C              5 – B

6 – C              7  – A             8 – D               9 – A             10 – D

IV. Match  the sentences in column A with the sentences in column B

( Nối các câu ở cột A với cột B sao cho phù hợp) (2 marks)

1 – b              2  – c             3 – e               4 – a              5 – d

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com