Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 – THCS Quang Trung năm 2017

Đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh trường THCS Quang Trung năm học 2017 – 2018 có đáp án chi tiết được dethihsg247.com cập nhật như sau:

ĐỀ 1.A

A.LISTENING  (2ms)

v  Part 1:Em hãy nghe đoạn văn ngắn và chon câu đúng(T) câu sai (F)(1m)

            1.______ Phong’s school is in the city

2.______ There are nine classrom in Phong’s school.

3_______Thu’s school is in the country.

4._______There are nine hundred students in Phong’s school.

v  Part 2:Em hãy nghe lại đoạn văn ngắn và trả lời câu hỏi(1m)

5. How many students are there in Thu’s school ?

  • ___________________________________________________________________________

6. How many classrooms are there in Phong’s school?

  • ___________________________________________________________________________

B. LANGUAGE FOCUS (3,5ms)

PRONUNCIATION:

 Part 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại (0,5ms)

7.    A. ten                              B.desk                                                C. these                      D. bench

8.    A. fine                             B. five                                    C. night                      D. city

GRAMMAR AND VOCABULARY

Part 2:  Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D(3ms)

9. “ Good morning, Mai and Lan. How are you ?”-  “ ____________________” .

A. I’m fine, thanks         B. They’re fine, thank you.  C. We’re fine, and you ?   D. She is fine

10. ___________________ are my pencils.

A. This                       B. There                                              C. These                    D. That

11. Kate and Jenny are in their _____________ room ?

A. live                        B. lives                                               C. lived                      D. living

12. This is my sister. ___________________ is Thu.

A. her                                     B. she                                                             C. his                          D. he

13. “______________________________________ ?” – “ They are chairs.”

A.Who are they ?     B.What are these ?                           C.What is this ?        D.who is he ?

14. Where is your father ? – He is ___________________home.

A. at                            B. in                                                    C. on                           D. up

15. Is this an___________________? –Yes, it is.

A. ruler                       B. window                                         C. door                       D. eraser

16. ___________________ is he ? He is my teacher.

A. Who                       B. Where                                            C. How do                  D. How old

17. Is his father a doctor ? Yes, ___________________

A. I am                        B. he is                                               C. she is                     D. it is

18.Teacher :“Nam, stand ___________________ and open your book, please.”

A. down                     B. up                                                   C. in                            D. on

19. How many __________ are there ? There are four.

A. pen                         B. pens                                               C. pencil                    D.penes

20. Is Mrs Ly a teacher ? _________________________

A .Yes, he is                          B . Yes, it is                           C. Yes ,she is               D. Yes, She are

C. READING (2,5ms)

This is Minh’s family. There are four people in his family: his father, his mother, his brother  and him. His family lives in a house near the Huong River. There are flowers and small trees in front of the house. Behind his house, there is a big garden. They are happy to live here.

Part 1:      Hãy đọc đoạn văn trên, sau đó chọn câu đúng(T) câu sai (F)  (1,5m)

21. This is Nam’s family                                         ____

22. There are four people in his family                ____

23. His family lives in a house.                              ___

24.His house is  not near the Huong River.          ____

25. Behind his house, there is a big garden          ____

26. They are happy to live here.                            _____

Part 2: Hãy đọc lại đoạn văn trên, sau đó trả lời câu hỏi  (1.m) 

27. How many people are there in Minh’s family?

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

28. Where does he live?

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

 D. WRITING (2.0ms) 

Part 1:  Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh(1.m)

29. Which/ grade /you ?

=>__________________________________________________________________________

30.There/ 285/ students/my school.

=>___________________________________________________________________________

Part 2:  Viết một đoạn văn ngắn nói về gia đình của em(1m)

ĐỀ 1.B

A.LISTENING  (2ms)

v  Part 1:Em hãy nghe đoạn văn ngắn và chon câu đúng(T) câu sai (F)(1m)

            1.______ Phong’s school is in the city

2.______ There are nine classrom in Phong’s school.

3_______Thu’s school is in the country.

4._______There are nine hundred students in Phong’s school.

v  Part 2:Em hãy nghe lại đoạn văn ngắn và trả lời câu hỏi(1m)

5. How many students are there in Thu’s school ?

  • ________________________________________________________________________

6. How many classrooms are there in Phong’s school?

  • ___________________________________________________________________________

            II. LANGUAGE FOCUS (3,5ms)

PRONUNCIATION:

 Part 1: Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại (0,5ms)

7.    A. fine                             B. five                                    C. night                      D. city

8.    A. ten                              B.desk                                                C. these                      D. bench

GRAMMAR AND VOCABULARY

Part 2:  Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D- (3ms)

9. Is Mrs Ly a teacher ? _________________________

A .Yes, he is               B . Yes, it is                                      C. Yes ,she is              D. Yes, She are

10. How many __________ are there ? There are four

A. pen                         B. pens                                               C. pencil                    D.penes

11. Teacher :“Nam, stand ___________________ and open your book, please.”

A. down                     B. up                                                   C. in                            D. on

12. Is his father a doctor ? Yes, ___________________

A. I am                        B. he is                                               C. she is                     D. it is

13. ___________________ is he ? He is my teacher.

A. Who                       B. Where                                            C. How do                  D. How old

14. Is this an___________________? –Yes, it is.

A. ruler                       B. window                                         C. door                       D. eraser

15. Where is your father ? – He is ___________________home.

A. at                            B. in                                                    C. on                           D. up

16. “______________________________________ ?” – “ They are chairs.”

A.Who are they ?     B.What are these ?                           C.What is this ?        D.who is he ?

17. This is my sister. ___________________ is Thu.

A. her                                     B. She                                                 C. his                          D.He

18. Kate and Jenny are in their _____________ room ?

A. live                        B. lives                                               C. lived                      D. living

19. ___________________ are my pencils.

A. This                       B. There                                              C. These                    D. That

20. “ Good morning, Mai and Lan. How are you ?”-  “ ____________________” .

A. I’m fine, thanks         B. They’re fine, thank you.  C. We’re fine, and you ?      D. She is fine

C. READING (2,5ms)

This is Minh’s family. There are four people in his family: his father, his mother, his brother  and him. His family lives in a house near the Huong River. There are flowers and small trees in front of the house. Behind his house, there is a big garden. They are happy to live here.

Part 1:      Hãy đọc đoạn văn trên, sau đó chọn câu đúng(T) câu sai (F)  (1,5m)

21. They are happy to live here.                            ____

22.Behind his house, there is a big garden           ____

23. His house is  not near the Huong River.         ____

24. His family lives in a house.                              ____

25.There are four people in his family                 ____

26. This is Nam’s family                                         _____

Part 2: Hãy đọc lại đoạn văn trên, sau đó trả lời câu hỏi  (1.m) 

27. How many people are there in Minh’s family?

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

28. Where does he live?

=>…………………………………………………………………………………………………………………….

 D. WRITING (2.0ms) 

Part 1:  Dựa vào từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh(1.m)

29. Which/ grade /you ?

=>___________________________________________________________________________

30.There/ 285/ students/my school.

=>___________________________________________________________________________

Part 2:  Viết một đoạn văn ngắn nói về gia đình của em(1m)

Đáp án đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Tiếng Anh 2017 – THCS Quang Trung

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUYỆN CHƯPRÔNG

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG

ĐÁP ÁN BÀI KIỂMGIỮA KI I- NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Tiếng Anh 6

        Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

TAPESCRIPT:English 6 :Unit 4 A3 page 45

A.Listenning: (2.0 ms)

ĐỀ 1A&B:

Part 1:   => Mỗi từ đúng 0,5 điểm (2 x 0,5)=1

ĐỀ 1A&B1F2F3F4F

 

Part 2: => Mỗi câu đúng 0,5 điểm (2 x 0.5)=1

5. It is small/ Phong’s school is small

6.There are 8(eight) classroom in his school/Phong’s school.

B. LANGUAGE FOCUS (3,5ms) => Mỗi câu đúng 0,25 điểm (14 x 0,25)=3,5

 

ĐỀ 1A7C8D9C10C11D 12B 13B14A15D16A17B18B19B20B
ĐỀ 1B7D8C9C10B11B12B13A14D15A16B17B18D19C20C

C. READING (2,5ms)

Part 1:   => Mỗi từ đúng 0,25 điểm (6 x 0,25)

ĐỀ 1A21F22T23T24F25T26T
ĐỀ 1B21T22T23F24T25T26F

Part 2: => Mỗi từ đúng 0,5 điểm (2 x 0,5)

                    Đề 1A&B27.There are four(4) people in his family    
28. He lives in a house.

 

D. WRITING (2ms) 

Part 1:  : => Mỗi từ đúng 0,5 điểm (2 x 0,5)

Đề 1A&B

29. Which grade are you in?
30. There are 285 students in my school

 

  • Part 2:  Đề 1A&B => Mỗi câu đúng và đảm bảo ngữ pháp và từ vựng đạt 0,25 điểm

– There are  4/5/6 people in my family

 – My mother/father is a……./She/he is 45/46…. Years old

 – My sister/brother is a student/He/she is 12/13/.. years lod.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com