Giải VBT Ngữ Văn 9 Tổng kết về từ vựng

Bài làm

Tổng kết về từ vựng

1. Bài tập 2, mục I, tr. 135, SGK

Trả lời:

Phát triển nghĩa của từ Tạo thêm từ mới Mượn từ nước ngoài
Bệnh viện (máy tính), tay (chân tay phục dịch), ngon (xe chạy ngon, chỗ ngồi ngon) chát, sách đen, sách đỏ, dáng người hơi bị ngon. in-tơ-nét, e-mai, ra-đi-ô, a-xit.

2. Bài tập 2, mục II, tr. 135, SGK

Trả lời:

Nhận định đúng là: c) Tiếng Việt va mượn nhiều từ ngữ của các ngôn ngữ khác là để đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người Việt

3. Bài tập 2, mục III, tr. 136, SGK

Trả lời:

Quan niệm đúng là: b) Từ Hán Việt là một bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán

4. Tìm các thuật ngữ khoa học trong đoạn trích sau:

Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục háp thụ để tổng hợp cacbonhidrat và giải phóng oxi từ nước và cacbonic

(Theo Sinh học 11, NXB Giáo dục, 2007)

Trả lời:

– Các thuật ngữ khoa học trong đoạn trích: quang hợp, thực vật, năng lượng ánh sáng mặt trời, diệp lục, cacbonhdrat, oxi, khí cacbonic, hấp thụ, tổng hợp

5. Kể mười thuật ngữ hóa học mà Tiếng Việt mượn ở nước ngoài

Trả lời:

– Mười thuật ngữ hóa học mà Tiếng Việt mượn ở nước ngoài là: oxi, cacbonic, cacbonhidrat, actini, brom, bri, bo, canxi, clo, crom, heli, flo,…..

error: Xin vui lòng không copy nội dung tại trang này!