Mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm của tổng phụ trách

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………. Ngày sinh: ……………………………………………………………………………………………………………………… Chức vụ Đảng: Đảng viên Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội Đơn vị công […]