Soạn bài Điểu Minh Giản

04/01/2021 quanly 0

 Điểu Minh Giản của Vương Duy Trong Điểu minh giản, Vương Duy đã lấy cái động khẽ khàng của đêm để thể hiện cái tĩnh lặng […]