Soạn Văn 10: Khuê Oán

04/01/2021 quanly 0

Khuê Oán của Vương Xương Linh Tuy không nói trực tiếp đến sự tàn khốc của chiến tranh, nhưng từ nỗi sầu biệt hận của […]