Viết đoạn văn bình luận theo chủ đề: “Mọi người lao động trong xã hội hiện đại đều phải có trình độ văn hoá tương ứng với kĩ thuật công nghệ hiện đại”

Xã hội hiện đại là xã hội mà nền sản xuất đều dựa trên kĩ thuật công nghệ hiện đại. Mọi người lao động trong xã hội hiện đại đều phải có trình độ văn hoá tương ứng với kĩ thuật công nghệ hiện đại. Để có thể lao động có hiệu quả trong xã hội hiện đại, người lao động không chỉ làm việc bằng kinh nghiệm mã còn phải được trang bị, tự trang bị một trình độ văn hoá tương ứng. Tất cả các ngành nghề đều đòi hỏi người lao động phải có năng lực, hiểu biết về kĩ thuật công nghệ hiện đại. Xuất phát từ điều đó, mỗi người học sinh cần nâng cao ý thức trách nhiệm đốì với việc học tập. Học để có một kiến thức nền tảng vững chắc, đó là điều kiện để con người cùng chung sống. Nhưng mặt khác, việc học tập cũng đòi hỏi cần phải có chuyên môn vững vàng để có thể điều khiển các phương tiện, kĩ thuật hiện đại. Thậm chí còn hơn thế là để sáng tạo ra những thành quả khoa học kĩ thuật cao hơn, cho năng suất và hiệu quả lớn hơn.

Nguồn: Sưu Tầm

Bài viết liên quan