Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 4 trường tiểu học Hải An 2015

Kho 1000 đề thi HSG Tiếng Anh có File Nghe: vip.dethihsg247.com

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh – TH Hải An, Tĩnh Gia năm 2015 – 2016. Các em tham khảo dưới đây:

TINH GIA TRAINING AND EDUCATION APARTMENT

HAI AN PRIMARY SCHOOL

Full name: ………………………………………..

Class: 4__

MID – FIRST TERM TEST

SCHOOL YEAR  2015-2016

Subject : English – Grade 4

Time followed: 40 minutes

Date:      / 10 / 2015

I.Look and complete these words.( Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ) (1 mark)

  la   ir   if   mi
De thi giua hoc ki 1 lop 4 mon Tieng Anh - TH Hai An nam 2015

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1. A. table tennis       B. badminton       C. guitar               D. volleyball

  1. A. Vietnamese      B.England          C. Japan               D.America

3. A. swim                B. book                C. cook                 D. skate

4. A. August             B. Sunday            C. July                  D. September

5. A. first                  B. third                 C. four                  D. second

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (2 marks)

1. Tony is fromAustralia. He is ………………………………

A.Australia             B.Australias                 C. Autralian               D. Autralia

2. Hakim is fromMalaysia. ……………………………… nationality is Malaysian.

A.your                      B.our                          C.her                         D.his

3. What do you do ……….. Fridays? – I go to school in the morning.                                                                                                                                                                                 A. in                         B. on                            C. at                        D. from

4. We have English on ………………………….

A.Mondays and Wednesdays                        B. July and August

C. Mondays and September                          D. November and December

5. My birthday is on the………. of October.

A.seven                      B.fifth                       C.eight                      D.five

IV. Read and match ( Đọc và nối) (2 marks)

A

B

Answer
1.What nationality is your mother?a.It’s the twenty-first of October.1 =>
2.What can Akiko do ?b.No, he can’t.2 =>
3.What is the date today ?c.It’s on the first of November.3 =>
4.When’s your birthday ?d.She can play chess.4 =>
5.Can he play the piano ?e.She is Vietnamese.5 =>

 

V. Read and tick  True / False ( Đọc và đánh dấu đúng/ sai) (2 marks)

Dear penfriend,

My name’sNam. I’m from Thanh Hoa, Viet Nam.My school is Hai An Primary School. Today is the sixth of October. It’s my birthday. I’m happy. I have many birthday presents from my friends. We play hide – and – seek and sing a lot of Vietnamese songs together.What about you? When’s your birthday?

Write to me soon,

Nam.

   T  F
1.Nam’s birthday is on the sixth of October.  
2. His school isInternationalSchool.  
3.Namis from Ha Noi.  
4. They play hide-and-seek and sing a lot of Vietnamese songs together.  

 

VI.Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

1. What day is it today?

……………………………………………………………………………………………………………

2. What can you do ?

…………………………………………………………………………………………………………….

                                               Answer

I.Look and complete these words.( Quan sát tranh và điền các chữ cái còn thiếu trong mỗi từ)(1 mark)

1. fifteenth          2. birthday cake          3. badminton            4. England

II . Odd one out (Khoanh tròn từ không cùng nhóm) (2 marks)

1 – C              2  – A             3 – B              4 – B              5 – C

III. Choose the correct answer(Chọn câu trả lời đúng) (4 marks)

1 – C              2  – D             3 – B              4 – A              5 – B

IV. Read and match ( Đọc và nối) (2 marks)

1 – e              2  – d             3 – a               4 – c              5 – b

V. Write the answers (Viết câu trả lời) (1 mark)

Ps’answers.

Xin chào các bạn và quý Thầy Cô. Hãy nhập từ khóa mình muốn vào ô tìm kiếm trên Website để tìm kiếm mọi thứ hoặc trên google các bạn hãy nhập từ khóa + dethihsg247.com để tìm kiếm các bài viết của chúng tôi nhé.
  • Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.
  • Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.
  • Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Tải đề thi VIP với giá siêu rẻ tại Vip.Dethihsg247.Com